Satış Sözleşmesi


TAŞINMAZ SATIŞ VAADİSÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

A)   TARAFLAR

SATICI :.....................................................................................................

(Buraya Adres Yazılır)

ALICI :.........................................................................................................

(Buraya Adres Yazılır)

B)   SÖZLEŞME KONUSU

........ …………………. Belediyesi ………………………….Mahallesi/Köyü ............PAFTA …..... ADA  ……... PARSEL adresindeaşağıda nitelikleri belirtilen …….. blok ......... numaralı bağımsız bölümünyapılması ve sözleşmedeki şartlar ile taşınmazın SATICI tarafından ALICIYAdevredilmesine ilişkin sözleşmedir.

C)   SÖZLEŞME ŞARTLARI

1) BAĞIMSIZBÖLÜMÜN NİTELİKLERİ ;

........ Blok ................ kat......... nolu bağımsız bölüm

2)   SATICI, 1. maddede nitelikleri belirtilenbağımsız bölümü, tasdikli projelerine, ekteki mahal listesine göretamamlayarak, .../.../.......... tarihinde ALICIYA teslim edecektir.

3)   ALICI, sözleşmede belirtilenödeme planı çerçevesinde satış bedelini ödeyecektir. Ayrıca, ALICI, bağımsızbölümün devrinin gerçekleşmesine yönelik vergi, harç ve masrafları, yapıkullanma izin belgesinin alınması ile ilgili harçları diğer tüm yasalmasrafları ödemeyi ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.

4)   Sözleşme konusu bağımsızbölüme ait numara özel vaziyet planına ait olup, konutun yeri sabit kalmakşartı ile numarası değiştirilebilir.

5)   ALICI, SATICININ, gerektiğindeprojelerde ve vaziyet planında tadilat veya değişiklik yapmasını kabul eder.

6)   SATICI, bağımsız bölümünteslime hazır olduğunu ALICIYA, yazılı olarak bu sözleşmedeki adresinebildirir. ALICI, bildirimin kendisine tebliğine bağlı olmaksızın en geç 30(otuz) takvim günü içerisinde konutu teslim almakla yükümlüdür. ALICI,sözleşmedeki adresinin değişikliğini satıcıya yazılı olarak bildirmediğitakdirde bu sözleşmedeki süre içerisinde konutu bildirilen, süre sonundabağımsız bölümün kendisine teslim edilmiş sayılacağını kabul eder. Bu şekilde,bağımsız bölümün alıcı tarafından teslim alınması ya da teslim alınmışsayılması ile bağımsız bölüm ile ilgili tüm sorumluluk ALICIYA geçer.

 

7)  Yürürlüktebulunan mevzuat uyarınca kabul edilen mücbir sebepler ve her türlü fevkaladehaller, tüm resmi merciler ve belediyelerden alınması gereken izinlerdekiSATICININ kusuru bulunmayan gecikmeler, yetkili makamların emir ve yasakları,yapımı ve tahsisi kamu kuruluşlarına ait olan malzeme ve hizmetlerdeki aksamalar,olağanüstü hava şartlarından dolayı resmi makamlarca tespit edilen fennoktasında çalışmanın durdurulması gibi SATICININ, yetkisi ve sorumluluğudışında kusuru bulunmaksızın meydana gelen tüm gecikmeler teslim süresine ilaveedilecektir. .

8)  Bağımsızbölümün, .../.../........ tarihinde, SATICI tarafından alıcıya teslimedilmemesi halinde, SATICI, gecikilen her ay için, zararına karşılık olarak,ALICIYA ........... TL ödemeyi kabul eder. Ancak, bu gecikme en fazla 6 ayolabilir. 6 ay sonunda, bağımsız bölümün teslim edilmemesi halinde sözleşmefesih edilmiş kabul edilir. ALICININ, fesih tarihine kadar yapmış olduğuödemeler, 1ay sonra başlamak üzere 3 eşit taksit halinde % ... faizi ile birlikteiade edilir. Teslimin, 6. maddede belirtilen sebepler nedeni ile süresindeyapılamaması halinde, bu maddedeki hükümleri uygulanmaz. Bu halde, teslimsüresinin belirtilen nedenlerden kaynaklanan gecikme süresi kadar uzadığı kabuledilir.

9)  ALICI,herhangi bir neden olmaksızın sözleşmeyi fesih ederse, yapmış olduğu ödemelerin%... 'i cezai şart olarak, SATICI tarafından mahsup edilir. Cezai şartınmahsubundan sonra, ALICININ yapmış olduğu ödemelerden kalan miktar, sözleşmeninfeshi tarihinden itibaren 2 ay sonra başlamak üzere, dört eşit taksitle ödenir.ALICI, bu nedenle faiz, gecikme tazminatı vb. hiçbir talepte bulunmayacağınıkabul eder.

D) SATIŞ BEDELİ VE ÖDEMEŞARTLARI

1)  Satış bedeli ve ödeme şartlarıkonuta ait arsa payı, mimari-statik-tesisat-peyzaj projelerin hazırlanıp tasdikettirilmesi, inşaat ruhsatının alınması, yapı denetim bedeli, konutun ektekimahal listesine göre yapılma masrafları, malzeme ve işçilik giderleri, alt yapıdüzenlemeleri göz önüne alınarak taraflarca tespit edilmiştir.

2)  Sözleşme konusu bağımsız bölümünsatış bedeli KDV hariç .. .TL (................ TL)dır.

3) ÖDEME PLANI VE ÖDEME PLANINA AYKIRILIK

a)   ÖDEMEPLANI:

b)   ALICI,ödemelerini ödeme planına uygun yapmaması halinde, gecikilen her ay için % ...gecikme cezası ödemeyi kabul eder.

c)  ALICI, ödemelerini ödeme planındabelirtilen şekilde yapmaması halinde temerrüde düşmüş sayılır. Bunun için,ihbar ya da ihtara gerek bulunmamaktadır. Bu takdirde, satıcı temerrüt ya dasözleşmenin feshine ilişkin olarak dilediği yola başvurabilir;

 

d) Sözleşmenin feshi halinde, ALICININyapmış olduğu ödemelerin %... cezai şart olarak, SATICI tarafından mahsupedilir. Cezai şartın mahsubundan sonra, ALICININ yapmış olduğu ödemelerdenkalan miktar, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 2 ay sonra başlamak üzere,4 eşit taksitle ödenir. Bu nedenle, ALICI faiz, gecikme tazminatı vb. hiçbirtalepte bulunmayacağını kabul eder.

E)      PROJE TADİLATI VE MALZEME SECİMİ İLEİLGİLİ TALEPLER

1)    ALICININ,sözleşme konusu bağımsız bölümün, tasdikli statik-mimari-tesisat projelerineaykırı talepte bulunması mümkün değildir.

2)    ALICININ,mevcut projeye uygun olması koşuluyla, mahal listelerinde belirtilenmalzemelerde değişiklik talebinde bulunabilir. Ancak, ALICI, tamamlanan işlerleilgili değişiklik talebinde bulunamaz. ALICI, değişikliklerle ilgili talepleriniSATICIYA, SATICININ sözleşmenin imzalamasından sonra belirleyeceği süredeyazılı olarak bildirecektir.

3)     SATICI, ALICININ değişikliktalebini uygun görmesi halinde,
değişiklikten kaynaklanan fiyat farkını ALICIYA yazılı olarak bildirir.
ALICI, değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkını peşin olarak ödemekle
yükümlüdür.

F)   GARANTİ KAPSAMI VE SÜRESİ

SATICI,ALICIYA tesliminden itibaren 1 yıl içinde işçilik ve malzemehatalarından kaynaklanan sorunları gidermeyi kabul eder. Ancak, kullanımhataları ile yükleniciye ait olmayan kusurlardan dolayı yüklenicininsorumluluğu söz konusu olamaz. Garanti süresinin bitiminden itibaren, sözleşmekonusu bağımsız bölümle ilgili olarak SATICIYA sorumluluk yükletilemez.

G)   TARAFLARIN ADRESLERİ

Taraflar,sözleşmenin A. maddesinde belirtilen adreslerini geçerli tebligat adresleriolarak kabul eder. Taraflar, adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafabildirmedikçe sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerliolacaktır.

H)   ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmeden kaynaklananuyuşmazlıkların çözümünde, Kocaeli Mahkemeleri ve Kocaeli İcra Daireleriyetkilidir.

SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Mahallistesi, projeler sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

8 (sekiz)maddeden oluşan bu sözleşme taraflarca iki nüsha olarak düzenlenmiş ve.../..../........ tarihinde imzalanmıştır.

\